Biljana Kašić

feministička i postkolonijalna teoretičarka, suosnivačica Centra za ženske studije u Zagrebu i profesorica na Odjelu za sociologiju Sveučilišta u Zadru (do 2018/19. god.). Objavila je nekoliko knjiga i napisala više znanstvenih radova i predavala na mnogim sveučilištima u Hrvatskoj i svijetu. U svom teorijskom radu istražuje granice znanstvenih disciplina, umjetničkog rada i p(r)oučavanja. U fokusu njezinog interesa su feministička epistemologija, kultura nenasilja i dekolonijalna teorija.