Distanca

Autori
,
spol
Autori
Datum primitka teksta
2. listopad, 2020.
Grad
Rijeka & Beograd
Datum objave teksta
30. siječnja, 2021.
Ključne riječi
, , , ,

Kako nas­ta­je „dis­tan­ca”? Ili – koje je pre­du­vje­te potreb­no ispu­ni­ti u sadaš­njem tre­nut­ku glo­bal­ne pan­de­mi­je ne bi li se kre­nu­la stva­ra­ti para­dig­ma „o” njoj? Zar upra­vo ne svje­do­či­mo tran­sfor­ma­ci­ji u miš­lje­nju „dis­tan­ce” te nje­nom nor­ma­li­zi­ra­nju a time i nor­ma­ti­vi­zi­ra­nju? O kojoj dis­tan­ci uop­će i govo­ri­mo? Tematiziranje „dis­tan­ce” pojav­lju­je se nepo­sred­no nakon izbi­ja­nja i smi­ri­va­nja prvog vala pan­de­mi­je COVID-​19 viru­sa, pra­te­ći s jed­na­kom paž­njom sani­tar­ne pro­ce­se te epi­de­mi­olo­ške, ali i poli­tič­ke, ins­ti­tu­ci­onal­ne odlu­ke o pri­nu­da­ma i res­trik­ci­ja­ma. Prezentne su već i prve stu­di­je o učin­ko­vi­tos­ti dos­tat­ne uda­lje­nos­ti i pra­te­će pole­mi­ke. Trenutačno „dis­tan­cu” mis­li­mo fizič­ki i geograf­ski uz arbi­trar­nost pro­pi­sa­nih jedan i pol ili dva metra uda­lje­nos­ti. Mislimo je i kao raz­mak ili pros­tor „izme­đu”. Prostorno je pred­stav­lja­mo u vidu nuk­le­usa koji se dodi­ru­ju i pre­si­je­ca­ju, dizaj­ni­ra­nih tako da odgo­va­ra­ju geome­trij­skim obli­ci­ma, soba­ma i fizič­kim objek­ti­ma kuća te bol­nič­kim odje­li­ma, kao i karan­ti­ra­nim kvar­to­vi­ma, gra­do­vi­ma, regi­ja­ma i drža­va­ma, oto­ci­ma a onda i kon­ti­nen­ti­ma. Iscrtane stre­li­ce ili kon­cen­trič­ni kru­go­vi obi­lje­ža­va­ju pro­pi­sa­ne uda­lje­nos­ti s jed­ne stra­ne, dok algo­rit­mi umjet­ne inte­li­gen­ci­je s toč­no une­se­nim vri­jed­nos­ti­ma uda­lje­nos­ti fizič­kih tije­la kal­ku­li­ra­ju odr­ži­ve mode­le, pre­dvi­đa­ju­ći krat­ko­roč­no ili dugo­roč­no znans­tve­ne i soci­jal­ne odgo­vo­re kako bi spri­je­či­li šire­nje zara­ze i uma­nji­li nje­ne nega­tiv­ne pos­lje­di­ce. Time narav­no kons­tru­ira­ju novu stvar­nost i pro­ji­ci­ra­ju je u više raz­li­či­tih sce­na­ri­ja, obi­lje­ža­va­ju­ći tran­zi­ci­ju k još uvi­jek nepoz­na­tim obli­ci­ma tran­sfor­mi­ra­nih odno­sa soci­jal­ne dis­tan­ce. Namjera je ove odred­ni­ce lek­si­ko­na uka­za­ti na nužan dija­log zna­nos­ti „živo­ta” i epi­de­mi­olo­gi­je te srod­nih joj dis­ci­pli­na s druš­tve­nim i huma­nis­tič­kim zna­nos­ti­ma u pro­na­la­že­nju novog „rječ­ni­ka” dis­tan­ce koji pri­tom neće naru­ša­va­ti pra­va pro­is­tek­la iz demo­krat­skih vri­jed­nos­ti. Važna napo­me­na jes­te da tema­ti­zi­ra­nje „dis­tan­ce” koje sli­je­di pro­is­tje­če iz pra­će­nja sani­tar­nih pro­ce­sa i poli­tič­kih, ali i ins­ti­tu­ci­onal­nih odlu­ka u vri­je­me pan­de­mi­je tije­kom prve polo­vi­ne 2020., kao i pri­nu­da i res­trik­ci­ja koje je šire­nje pan­de­mi­je uzro­ko­va­lo. Distanca se naj­pri­je dos­lov­no mis­li kroz fizič­ki pros­tor, kroz raz­mak izme­đu, kada se odre­đu­ju odstu­pa­nja, pre­mje­šta­nje i pos­tav­lja­nje praz­nih mjes­ta u sva­kom od svje­to­va koji mogu, ali i ne mora­ju ima­ti dodir­nih toča­ka. Misli se u vidu kon­cen­trič­nih kru­go­va koji se ne dodi­ru­ju ili pak pre­si­je­ca­ju. Koncentrični kru­go­vi obi­lje­ža­va­ju pro­pi­sa­ne uda­lje­nos­ti dok algo­rit­mi umjet­ne inte­li­gen­ci­je s pre­ciz­no une­se­nim vri­jed­nos­ti­ma kal­ku­li­ra­ju mode­le pri­mje­ne. Zato je u sadaš­njem tre­nut­ku dis­tan­cu potreb­no „mje­ri­ti” koris­te­ći koor­di­nat­ne sus­ta­ve i jed­nadž­be u koji­ma su opće­ni­ti biolo­ški pro­ce­si, kao na pri­mjer život, zara­za, infek­ci­ja, tran­smi­si­ja ­– no i imu­ni­tet ili auto­imu­nost – među glav­nim ele­men­ti­ma. Ti ele­men­ti narav­no pri­pa­da­ju istom lek­si­ko­nu upo­ra­ba i vizu­al­no bi se mogli pre­do­či­ti u vidu teza­uru­sa više­di­men­zi­onal­nih seto­va vrijednosti.U dru­gom kora­ku, među­tim, s obzi­rom na to da lju­di u svi­je­tu spoz­na­ju svi­jet, ali i sebe u nje­mu, dis­tan­cu je nuž­no mis­li­ti kao epis­te­mo­lo­ški pro­ces koji:

  1. spa­ja raz­li­či­te ele­men­te stvar­nos­ti ili iste ele­men­te raz­li­či­tih stvarnosti
  2. gdje ti ele­men­ti svo­jim upad­lji­vim mije­ša­njem pos­ta­ju neizos­tav­no interaktivni
  3. ne bi li potom pro­naš­li svoj raz­log ime­no­va­nja i
  4. uzro­ko­va­li (ne nuž­no i kauza­lan) lanac doga­đa­ja koji „dis­tan­cu”, naj­pri­je kao poja­vu, a sad i kao novo­pro­miš­ljen kon­cept, čine neo­p­hod­nom u bilo kojem obli­ku budu­ćih tema­ti­zi­ra­nja novo­nas­ta­lih soci­jal­nih odnosa.

Pritom, prvi korak u odre­đi­va­nju „rječ­ni­ka” dis­tan­ce nije u tes­ti­ra­nju i obra­di same rije­či, već u pro­na­la­že­nju upra­vo istih onih ele­me­na­ta zbog kojih već pomi­sao o dis­tan­ci pos­ta­je riječ „dis­tan­ca”, a potom i  sam kon­cept kojim „dis­tan­ci­ra­nje” pos­ta­je ope­ra­tiv­ni vektor.

Napomenimo još da smo u ovu avan­tu­ru kre­nu­li i na tra­gu Michela Foucaulta i nje­go­ve sin­tag­me voca­bu­la­ire de la dis­tan­ce, koju koris­ti u tek­s­tu mani­fes­tu 1963. godi­ne, komen­ti­ra­ju­ći sta­tus „fik­ci­je” u odno­su pre­ma stvar­nos­ti. Autorova namje­ra bila je iz upo­tre­be izbri­sa­ti sve rije­či i kon­tra­dik­ci­je koje fik­ci­ju odr­ža­va­ju i tako lako „dija­lek­ti­zi­ra­ju”. Foucaultu je bilo sta­lo do „suče­lja­va­nja ili abo­li­ci­je subjek­tiv­nog i objek­tiv­nog, unu­traš­njeg i vanj­skog, stvar­nos­ti i ima­gi­nar­nog” te do toga da „lek­sik mje­ša­vi­ne” (lexique du mélan­ge) 1Tel Quel: Théorie d’Ensemble. Manifest Tel Quel Collectif s tek­s­to­vi­ma Rolanda Barthesa, Jacquesa Derridaa, Michela Foucaulta, Jean-​Louisa Baudryja, Jean-​Josepha Gouxa, Jean-​Louisa Houdebine, Julije Kristeve, Philippea Sollersa i Jeana Thibaudeaua, Paris 1968. sup­s­ti­tu­ira „rječ­ni­kom dis­tan­ce” (le voca­bu­la­ire de la dis­tan­ce) ne bi li poka­zao, a potom i doka­zao, da fik­tiv­no već samo po sebi jest uda­lje­nost jezi­ka u odno­su na stvari.

I raz­li­či­te meto­de u povi­jes­ti etno­gra­fi­ja, soci­olo­gi­ja, antro­po­lo­gi­ja ili soci­jal­ne psi­ho­lo­gi­je, pri­mje­nji­va­ne kako bi opi­si­va­le, mapi­ra­le, mje­ri­le i ana­li­zi­ra­le dis­tan­cu kao uda­lje­nost i kons­tru­ira­le mode­le soci­jal­nog uda­lja­va­nja, dis­tan­ci­ati­on soci­ale i soci­jal­ne dis­tan­ce, čes­to su, naro­či­to s poja­vom novih teh­ni­ka i teh­no­lo­gi­ja, vari­ra­le u stup­nju svo­je prag­ma­tič­nos­ti. Vrlo rijet­ko bile su jed­noz­nač­ne i uvi­jek su za sobom pov­la­či­le uklju­či­va­nje eko­nom­skih, poli­tič­kih i ide­olo­ških pre­mi­sa srod­nih im dis­ci­pli­na. Uvođeni su sve slo­že­ni­ji ope­ra­ci­oni poj­mo­vi kako bi se opi­si­va­li novo­opa­že­ni fak­to­ri i da bi se gra­di­le naj­pri­je dija­gram­ske, a potom i para­me­trij­ske struk­tu­re soci­jal­nih odno­sa. Ljudski svi­jet pos­tup­no je izgu­bio svo­ju jed­no­di­men­zi­onal­nost i pos­tao svi­jet svih živih bića i stva­ri. Izgubio se pros­ti­ji koor­di­nat­ni sus­tav te je pos­tao ink­lu­zi­van, upra­vo na isti način na koji s razvo­jem mikro­sko­pa i tele­sko­pa, pre­kra­ja­ju­ći raz­mjer opa­ža­ja ljud­ske odno­se čini sve slo­že­ni­ji­ma: sićuš­ni svi­jet bak­te­ri­ja i sta­ni­ca pos­ta­je bli­zak, ali i puno uda­lje­ni­ji u svo­joj dru­gos­ti. Od prvih istra­ži­va­nja Roberta Hookea 2Hooke, Robert. „Micrographia”. The Project Gutenberg eBook 2005, http://www.gutenberg.org/ebooks/15491; pris­tup 7.6.2020.i Antonia van Leeuwenhoeka 3Leeuwenhoek, Antoni van. Alle de bri­even van Antoni van Leeuwenhoek. Deel 3, str. 1679 – 1683, digi­ta­le bibli­ot­he­ek voor de Nederlandse let­te­ren, https://www.dbnl.org/tekst/leeu027alle03_01/leeu027alle03_01_0002.php#b00432005; pris­tup 7.9.2020.  sve do danas, kada smo suoče­ni s taj­nom pri­ro­dom covid-​19 viru­sa, lju­di su otva­ra­li nove vidi­ke – na izvjes­tan način uvi­jek pos­tav­lja­ju­ći sebe na dis­tan­cu u odno­su na dru­go­ga, kojeg je tre­ba­lo uklju­či­ti ili pak isključiti.

Sjetimo se da se za Georga Simmela ope­ra­tiv­nost dis­tan­ce mani­fes­ti­ra­la u pro­ble­ma­ti­zi­ra­nju stran­ca u tek­s­tu „O stran­cu”, kada Simmel uvo­di pojam pros­tor­ne soci­olo­gi­je i time kate­go­ri­zi­ra dis­tan­cu ili uda­lje­nost u soci­jal­no­me svi­je­tu raz­li­ku­ju­ći „luta­li­cu”, i „aut­saj­de­ra” od „stran­ca” – kojeg ne tre­ba kla­si­fi­ci­ra­ti kao pot­pu­nog otpad­ni­ka. „Stranac” je bli­zu i dale­ko, laba­vo je pove­zan sa zajed­ni­com, dok je „otpad­nik” dale­ko. 4Simmel, G. (1908). The soci­ology of Georg Simmel. Free Press. New York, 1950, str. 263. Simmel ide­ju „stran­ca” i kon­cept soci­jal­ne dis­tan­ce pove­zu­je s kate­go­ri­jom čovje­čans­tva, i što je naj­važ­ni­je, u razu­mi­je­va­nju tran­sfor­ma­ci­je soci­jal­ne dis­tan­ce o kojoj je riječ u ovom tek­s­tu, kate­go­ri­ja čovje­čans­tva mis­li se u tro­di­men­zi­onal­nom euk­lid­skom koor­di­nat­nom sus­ta­vu. Socijalna dis­tan­ca defi­ni­ra se kao soci­jal­ni sraz izme­đu raz­li­či­tih soci­jal­nih gru­pa­ci­ja kada pos­to­ji napor da se stvo­ri jed­na jas­na kate­go­ri­za­ci­ja koja raz­li­ku­je rasu, etni­ci­tet, rod i dru­ge raz­li­či­tos­ti, što tije­kom 20. sto­lje­ća pos­ta­je opće mjes­to. Kao što u stva­ri i „stra­nac” pos­ta­je ver­sa­til­na figu­ra kojoj se pod­me­ću raz­li­či­ti obli­ci ste­re­oti­pa i pre­dra­su­da. U jed­no­va­lent­nos­ti tak­vog koor­di­nat­nog sus­ta­va te budu­ći da nikad nije pri­pa­dao gru­pi, „stra­nac” je kao nepri­pa­da­ju­ći uvi­jek bio čim­be­nik nje­ne kon­so­li­da­ci­je. Socijalno se dis­tan­ci­ra­nje tije­kom 19. i 20 sto­lje­ća soli­di­fi­ci­ra­lo kao pro­ces u kojem su pri­hva­ća­nje i odva­ja­nje, asi­mi­la­ci­ja i odbi­ja­nje, bili u funk­ci­ji mode­li­ra­nja dobro poz­na­tih binar­nih opo­zi­ci­ja urbano/​ruralno, mlado/​staro, bijelo/​crno/​žuto, pojedinac/​zajednica. Posljedice su bile dugo­traj­ne i kom­plek­s­ne jer su se mani­fes­ti­ra­le i kroz raz­li­či­te sus­ta­ve vri­jed­nos­ti kada je riječ o opi­si­va­nju soci­jal­nog dis­tan­ci­ra­nja u raz­li­či­tim dis­ci­pli­na­ma. Ne zabo­ra­vi­mo da je u povi­jes­ti eman­ci­pa­cij­skih pokre­ta bor­ba pro­tiv segre­ga­ci­je zapo­če­la pri­je sve­ga u abo­li­ci­ji raz­li­či­tih prak­si de iure segre­ga­ci­ja, ne bi li potom pre­ras­la u isto tako teške pro­ce­se isko­rje­nji­va­nja de fac­to segre­ga­ci­je ili prak­si soci­jal­nog distanciranja.

U ope­ra­ci­ona­li­za­ci­ji bor­be pro­tiv binar­nos­ti tre­ba spo­me­nu­ti i Adolfa Reinacha, koji počet­kom 20. sto­lje­ća upra­vo kroz feno­me­no­lo­gi­ju opo­zi­ci­ja iden­ti­fi­ci­ra pos­to­ja­nje odre­đe­nih nega­tiv­nih soci­jal­nih aka­ta (nega­ti­ve sozi­ale Akte).5Reinach, Adolf. „Nichtsoziale und sozi­ale Akte”. (1911) In: Karl Schumann /​ Barry Smith (ur.): Sämtliche Werke, München 1989, str. 355 – 360. Reinach pri­je sve­ga uka­zu­je na ima­gi­nar­nu raz­li­ku izme­đu nega­tiv­nih soci­jal­nih aka­ta i pros­tih nega­tiv­nih aka­ta, ukla­pa­ju­ći se u sli­ku o kons­truk­ci­ji soci­jal­ne dis­tan­ce koja se, dak­le, raz­li­ku­je u odnos­nu na fizič­ku dis­tan­cu. Napor kojim Reinach mis­li kons­truk­ci­ju soci­jal­ne dis­tan­ce i nega­tiv­nih soci­jal­nih aka­ta danas je obr­nu­to pro­por­ci­alan jer podra­zu­mi­je­va supro­tan pro­ces pro­miš­lja­nja.6Reinach, Adolf. „Die sozi­alen Akte”. (1913) In: Karl Schumann /​ Barry Smith (ur.): Sämtliche Werke, München 1989, str. 158 – 169

Što dak­le osta­je od soci­jal­nih odno­sa i kako se oni obli­ku­ju u situ­aci­ji u kojoj dis­tan­ca, ele­men­tar­no, odva­ja dva tije­la koja već nema­ju nika­kav kon­takt. Kako se odre­đu­je dis­tan­ca koja ipak podra­zu­mi­je­va ili impli­ci­ra dje­lo­mič­nu ili pak ima­gi­nar­nu pri­pad­nost soci­jal­noj gru­pi? Što uop­će rade dva ili više tije­la koja se ne dodi­ru­ju i ne pri­bli­ža­va­ju, a poten­ci­jal­no su u sta­nju kre­ta­ti se jed­no pre­ma dru­gom ili jed­na pre­ma drugima?

Iako soci­jal­na dis­tan­ca uka­zu­je na jas­no pri­sus­tvo i pos­to­ja­nje dru­gog – za raz­li­ku od Simmela ­– ovo­ga puta posri­je­di je onaj dru­gi koji je sli­čan nama i na odre­đe­noj sumjer­lji­voj i dovolj­noj uda­lje­nos­ti od nas – čini se da ovak­va kon­cep­ci­ja dru­go­ga ima neke neuobi­ča­je­ne karak­te­ris­ti­ke. Preciznije, dru­gi nije neko tko nas može odre­di­ti i o kome ovi­si­mo; dru­gi se nika­ko ne može asi­mi­li­ra­ti ili zbog svo­je raz­li­či­tos­ti redu­ci­ra­ti na nas same jer govor dru­gog nije moj govor; s dru­gim se veoma rijet­ko na distanci/​udaljenosti može radi­ti zajed­no ili obav­lja­ti neka zajed­nič­ka rad­nja; s dru­gim se ne može šeta­ti ili jes­ti zajed­no ili ruko­va­ti se, kao što dru­gi ne može biti gost u našoj kući ili doma­ćin nama u svo­joj kući. Sve ove osnov­ne for­me bli­zi­ne i pris­nos­ti, imple­men­ti­ra­ne i regu­li­ra­ne soci­jal­nom dis­tan­com, mogu se dalje još pre­ciz­ni­je defi­ni­ra­ti te rekons­tru­ira­ti kako bi se u suprot­nom smje­ru pro­naš­lo zna­če­nje „soci­jal­nog” u izra­zu „soci­jal­ne uda­lje­nos­ti”. Drugi na dis­tan­ci jest dru­gi od kojeg se nuž­no raz­li­ku­je­mo (jer upra­vo raz­li­ka ili raz­li­ko­va­nje isto­vre­me­no pro­izvo­di dis­tan­cu) te taj „dru­gi” sup­s­tan­ci­jal­no ipak nije isti kao „ja”, odnos­no kao „mi”.

Korak dalje ide­mo sa sin­tag­mom Pathos der Distanze kako ju je for­mu­li­rao Nietzsche, u tom se smis­lu ne raz­li­ku­ju­ći od inzis­ti­ra­nja Levinasa na pos­to­ja­nju dru­gos­ti dru­go­ga ili apso­lut­no dru­go­ga (dru­gi je toli­ko dru­gi da je zapra­vo bog ili nepri­ja­telj te zato uop­će nije bli­zu i nije bli­zak nama, što nas vra­ća pono­vo Simmelu). Nietzscheova for­mu­la­ci­ja u jed­nom je tre­nut­ku bila zanim­lji­va jer je opi­sa­la napor svoj­stven odre­đe­nim epo­ha­ma kako se „dis­tan­ca” ili „raz­li­ko­va­nje u odno­su na dru­go­ga” ili na dru­go tije­lo agre­siv­no pro­izvo­di. Zbog toga je jed­na od osnov­nih karak­te­ris­ti­ka soci­jal­ne dis­tan­ce nje­na auto­re­fe­ren­ci­jal­na dimen­zi­ja ili impe­ra­tiv. Danas je ona sasvim aktu­al­na jer čes­to čuje­mo upra­vo per­for­ma­tiv: „Držite se uda­lje­nos­ti!” ili: „Fais de la dis­tan­ce!”7Vidi: Sven Lütticken (2005). „Keep Your Distance’ Aby Warburg on Myth and Modern Art”. Oxford Art Journal. 28. 1. str. 45 – 59.

Još nam je jed­na usput­na sta­ni­ca u odre­đi­va­nju dis­tan­ce ovdje jako važ­na, ona Abyija Warburga. Aby Warburg, refe­rent­no mjes­to mno­gim semi­oti­ča­ri­ma 20. sto­lje­ća, lamen­ti­ra­ju­ći nad monu­men­tal artom i kon­tras­ti­ra­ju­ći „bur­žuj­ski ‘pri­mi­tiv­nu’ želju za obu­hva­ća­njem stvar­nos­ti i zah­tje­vom za ‘opip­lji­vim’ deta­lji­ma i kon­kret­nom umjet­noš­ću koja je puno civi­li­zi­ra­ni­ja” u stva­ri uvo­di kri­tič­ki stav o uku­su koji bi tre­ba­lo „vjež­ba­ti“ prak­ti­ci­ra­ju­ći dis­tan­cu, odnos­no, uda­lja­va­nje. Warburg nos­tal­gič­no piše: „Nema više nikak­ve uda­lje­nos­ti [Es giebt keine Entfernung mehr!]”, dopu­nju­ju­ći svo­jim recep­tom tu kons­ta­ta­ci­ju: „Živi i nemoj me pov­rje­đi­va­ti! [Du lebst und thust mir nic­h­ts!]”8Warburg, Aby. Fragments sur l’expression, Paris 2015.Već je kod nes­hva­će­nog Warburga dis­tan­ci­ra­nje upu­ta i poželj­na for­ma dje­lo­va­nja i mišljenja.

Što nam uop­će govo­ri taj per­for­ma­tiv i nosi li on sada novo zna­če­nje, koje će nuž­no tran­sfor­mi­ra­ti i naš rječ­nik dis­tan­ce? Što uop­će poru­ču­ju slo­ga­ni „ne pri­la­zi”, „ne dodi­ruj me” ili „nemam nikak­ve veze s tobom” (iako znam da pos­to­jiš, da si bli­zu), ali isto tako, „ne želim da me povri­je­diš ili kon­ta­mi­ni­raš”, „ne želim da mi pre­daš svo­ju smrt­nost” (ne želim da budem smr­tan kao ti), „ne želim da mi daješ ono čega se sam tre­bam oslo­bo­di­ti ili čega se nisi oslo­bo­dio” (ono što ti je stra­no – virus ili korup­ti­bil­nost ili smrt­nost). Ovakav otpor pre­ma dru­gom koji zapra­vo pra­vi dis­tan­cu sasvim sigur­no daje ilu­zi­ju da je moguć neka­kav pros­ti odvo­je­ni život (ili goli vlas­ti­ti život) ili život koji nije zajed­nič­ki život ili život u grupi.

Je li zais­ta riječ o pros­tom živo­tu (blo­sse Leben), dru­gim rije­či­ma, o živo­tu koji izgle­da kao da pret­ho­di sve­mu (te sto­ga i zako­nu, odnos­no nor­mi). Što uop­će jes­te blo­sse Leben? Podsjetimo samo – izraz blo­sse Leben Walter Benjamin koris­ti u četi­ri navra­ta u Zur Kritik der Gewalt,9Benjamin, Walter. Zur Kritik der Gewalt und ande­re Aufsätze. Surhamph, 1965. dok ga Giorgio Agamben neo­prav­da­no pre­tva­ra u nuda vita, nac­h­tes Leben in Homo sacer.10Agamben, Giorgio. Homo sacer. Il pote­re sovra­no e la nuda vita. Einaudi, 1995, str. 75.Slična se stvar dogo­di­la i u Nudità, kada koris­ti nuda cor­po­re­ità.11Agamben, Giorgio. Nudità. Figure, 2009, str. 89.Preciznosti radi, a i zbog kas­ni­jih reper­ku­si­ja i upo­tre­ba ove krat­ke odred­ni­ce o dis­tan­ci u Političkom lek­si­ko­nu pan­de­mi­je, duž­ni smo dopu­ni­ti da Benjamin koris­ti taj izraz kako bi se suprot­sta­vio Kurtu Hilleru i nje­go­vu sta­no­vi­štu da je pos­to­ja­nje kao tak­vo dale­ko važ­ni­je od sre­će ili napros­to pros­tog živo­ta [Falsch und niedrig ist der Satz, dass Dasein höher als gerec­h­tes Dasein ste­he, wenn Dasein nic­h­ts als blo­sses Leben bede­utet soll – und in dieser Bedeutung steht er in der genan­n­ten Überlegung].12Benjamin, Walter. Zur Kritik der Gewalt und ande­re Aufsätze. Surhamph, 1965, str 62.

No kre­ni­mo redom jer je za semi­otič­ka ogra­ni­če­nja živo­ta potreb­no kre­nu­ti oso­bi­to od prvih deset­lje­ća 20. sto­lje­ća: što uop­će jes­te život? Još pre­ciz­ni­je, što je život neče­ga živog (la vie d’un vivant)?13Canguilhem, Georges. „Vie”. In: Encyclopædia Universalis S.A. Vol. 16, 1977, str. 764 – 769. Canguilhem je na počet­ku svo­ga pre­da­va­nja „Nove spoz­na­je o živo­tu” [„La nouvel­le con­na­issan­ce de la vie”] iz 1966. godi­ne sasvim jasan: „Pod živo­tom razu­mi­je­va­mo par­ti­cip pre­zen­ta ili par­ti­cip proš­li gla­go­la živje­ti, živu­će i živo.”14Canguilhem, Georges. Études d’histoire et de phi­lo­sop­hie des sci­en­ces. Vrin, 2016, str. 335. Pozitivistički i funk­ci­onal­no, dovolj­no je uvjer­lji­va i defi­ni­ci­ja s počet­ka 19. sto­lje­ća: „Život čini skup funk­ci­ja koje se opi­ru smr­ti.”15Bichat, Xavier. Recherches physi­olo­giqu­es sur la vie et la mort. Victor Masson, 1800, str 57. Variranje ovak­ve pozi­ci­je istak­nuo je i Claude Bernard u svom tek­s­tu „Définition de la vie”, objav­lje­nom 1875. godi­ne u La Revue des deux mon­des. „Kirurg Pelletan u medi­cin­skoj ško­li u Parizu podu­ča­va da život jes­te otpor kojim se orga­ni­zi­ra­na mate­ri­ja suprot­stav­lja uzro­ci­ma koji je nas­to­je uni­šti­ti.”16Bernard, Claude. Définition de la vie. Revue des Deux Mondes, 2016, str. 23. Ovakva defi­ni­ci­ja inkor­po­ri­ra nega­ci­ju u sebi: nega­ci­ja jes­te kraj živo­ta, ali jed­na­ko tako podra­zu­mi­je­va kon­cept orga­ni­za­ci­je ili plu­ra­li­te­ta funk­ci­ja koje život posje­du­je ne bi li se suprot­sta­vio svo­me kra­ju i prko­sio mu. Iz toga pro­is­tje­če tako­đer da je život kom­plek­san i kom­pli­ci­ran pore­dak kojim se reme­ti fik­ci­ja „pros­to­ga ili golo­ga živo­ta” (blo­sse Lebens). Već je 1930. godi­ne Georg Misch koris­tio sin­tag­mu o pukom ljud­sko­me živo­tu (bloss men­s­c­hlic­he Leben).17Misch, Georg. Lebensphilosophie und Phänomenologie. Darmstadt 1975, str. 24. Ideja kojom je život lako odre­di­ti bez pomo­ći dru­gih poj­mo­va, da je život dovolj­no samo isku­si­ti, dois­ta je tek puka šala. Heinrich Rickert u svo­joj knji­zi Die Philosophie des Lebens ovoj fan­ta­zi­ji pri­pi­su­je intu­itiv­ni vita­li­zam uz tvrd­nju: „Das blo­sse Leben hal­te ich für sin­nlos”, jer napros­to nema vri­jed­nos­ti te takav život nije ništa dru­go do puko pre­živ­lja­va­nje. Čak i Bruno Bauch ponav­lja isti argu­ment sedam godi­na kas­ni­je u knji­zi Philosophie des Lebens und Philosophie der Werte. U pred­go­vo­ru dru­gom izda­nju svo­je knji­ge Rickert dopu­nju­je: „Smatram puki život besmis­le­nim. Samo filo­zo­fi­ju smis­le­nog živo­ta koji jest uvi­jek viši od pros­to­ga živo­ta, sma­tram vri­jed­nim ciljem koje­mu se teži, jer ute­me­lje­na na teori­ji neži­vih, ali valja­nih vri­jed­nos­ti koje osi­gu­ra­va­ju zna­če­nje živo­tu, može obe­ća­ti da će taj cilj i biti ispu­njen.”18Rickert, Heinrich. Philosophie des Lebens. Tübingen 1922, str. 129. Na pre­ko sto­ti­njak stra­ni­ca objaš­nja­va­ju­ći da der Philosophie des blo­ssen Lebens nema nikak­vu buduć­nost, Rickert na izvjes­tan način, kon­tra­in­tu­itiv­no te suprot­no kons­truk­tiv­nim nas­to­ja­nji­ma, vrlo pre­ciz­no otva­ra put pro­miš­lja­nju upra­vo nove dimen­zi­je s kojom se raču­na ili ne raču­na na goli ili puki život, i to upra­vo u izgrad­nji kons­truk­ta novog kon­cep­ta soci­jal­ne dis­tan­ce o kojoj je riječ u prvoj polo­vi­ni dva­de­se­te godi­ne 21. stoljeća.

U toj kon­fu­zi­ji i lek­si­ko­nu mje­ša­vi­ne – sje­ti­mo se pono­vo Foucaulta – u kojoj s jed­ne stra­ne vla­da­ju poli­va­lent­na zna­če­nja soci­jal­nog dis­tan­ci­ra­nja zas­no­va­nog na funk­ci­onal­noj dife­ren­ci­ja­ci­ji raz­li­či­tih soci­jal­nih sus­ta­va, dok s dru­ge naila­zi­mo na veoma važ­nu biolo­šku dimen­zi­ju živo­ta opće­ni­to te pose­bi­ce i ljud­sko­ga živo­ta, potreb­no je nad­gra­di­ti kla­sič­no i stan­dar­di­zi­ra­no razu­mje­va­ni­je soci­jal­nog dis­tan­ci­ra­nja. Ne mogu nam više pomo­ći ni Marx, Polany ili Norbert Elias i Helmuth Plessner, pa čak ni Bourdieu, jer kako je već spo­me­nu­to, koor­di­nat­ni sus­ta­vi i fak­to­ri koji se ana­li­zi­ra­ju u mje­re­nju i prog­no­za­ma čim­be­ni­ka dis­tan­ci­ra­nja ne mogu pre­zen­ti­ra­ti slo­že­nost suvre­me­nog mode­la dis­tan­ce. U nas­to­ja­nju da se obu­hva­ti ta biolo­ška dimen­zi­ja živo­ta čovje­ka (spo­me­ni­mo da biopo­li­tič­ke vari­ja­ci­je tako­đer nisu zado­vo­lja­va­ju­će), pono­vo je potreb­no uka­za­ti na nedo­volj­nost našeg pri­rod­nog jezi­ka, ali i na nepos­to­ja­nje kon­cep­tu­al­nog kor­pu­sa koji bi omo­gu­ćio ana­li­zu novog vida soci­jal­ne distance.

Zašto sada uop­će u opi­si­ma, pre­po­ru­ka­ma, zako­ni­ma i pri­vre­me­nim mje­ra­ma zašti­te pred­nja­če eks­pert­ni jezi­ci biolo­gi­je, epi­de­mi­olo­gi­je, infek­to­lo­gi­je i srod­nih im dis­ci­pli­na? Jesu li te eks­per­ti­ze uop­će ovla­da­le ter­mi­no­lo­škom vrs­nom raz­li­kom (dif­fe­ren­tia spe­ci­fi­ca) u kojoj zara­za, kon­ta­mi­na­ci­ja, infek­ci­ja, tran­smi­si­ja, higi­je­na, ali i imu­ni­tet ili auto­imu­ni­tet, nabro­ji­mo tek neke od ključ­nih rije­či u nizu, neće više iza­zva­ti višez­nač­nost i pomet­nju u nes­truč­noj i masov­noj upo­ra­bi? Tu upo­ra­bu bi u stva­ri sada bilo dobro vek­to­ri­zi­ra­ti jer bi se u pra­će­nju ite­ra­ci­ja raz­li­či­tih vri­jed­nos­ti mogli pre­poz­na­ti fak­to­ri koje će biti mogu­će pred­sta­vi­ti u više­di­men­zi­onal­nom koor­di­nat­nom sus­ta­vu u kojem će kon­cept dis­tan­ce biti prag­ma­ti­čan, ali i s nedvo­smis­le­nom per­fo­ma­tiv­nom vri­jed­noš­ću. Možda čak i nije dovolj­na per­for­ma­tiv­nost a da u toj per­for­ma­tiv­nos­ti ne bude nega­tiv­nih emo­ci­ja stra­ha i pani­ke ili ani­mo­zi­te­ta već da se kroz nju pojav­lju­ju bez­re­zerv­ne vri­jed­nos­ti bri­ge. Ne zabo­ra­vi­mo pri­tom kakav su kul­tu­ro­lo­ški otpor doživ­lja­va­li svi oni koji su kao liječ­ni­ci uka­zi­va­li na pro­mje­ne navi­ka i konven­ci­ja, jer ne tako dav­no, sre­di­nom 19. sto­lje­ća, Ignaz Semmelweiss, kojem dugu­je­mo ele­men­tar­ni čin temelj­nog pra­nja ruku, umi­re s nepu­nih pede­set godi­na izo­li­ran u sana­to­ri­ju za umo­bol­ne, pot­pu­no neshvaćen.

Ponavljamo pita­nja s počet­ka tek­s­ta: kako je uop­će nas­ta­la „dis­tan­ca”? Dolazi li danas do tran­sfor­ma­ci­je u miš­lje­nju dis­tan­ce i da li se nor­ma­li­zi­ra­njem, a onda i nor­ma­ti­vi­zi­ra­njem soci­jal­ne dis­tan­ce naj­av­lju­je i pro­mje­na temelj­ne para­dig­me „o” njoj?

Da bismo poku­ša­li for­mu­li­ra­ti pro­blem kojim bi se lak­še odgo­vo­ri­lo na pos­tav­lje­na pita­nja, pod­sje­ti­mo na jed­nu nedav­nu mar­ke­tin­šku ope­ra­ci­ju kojoj je namje­ra bila lan­si­ra­nje pro­da­je jed­nog mode­la bes­pi­lot­nog auto­mo­bi­la, a dogo­di­la se u Kaliforniji. Tržište je već pri­prem­lje­no, goto­vo svi pre­du­vje­ti pro­izvod­nje bili su zado­vo­lje­ni, no dogo­di­la se i pan­de­mi­ja. Direktorica Steer Tech start-​upa, Anuja Sonalker, svo­ju PR kam­pa­nju tako pot­krep­lju­je izja­vom da upra­vo lju­di pred­stav­lja­ju biolo­šku opas­nost, dok su maši­ne sigur­ne. Ne udub­lju­ju­ći se u ben­c­h­mar­king ana­li­ze inten­ci­ja i moti­va, a ni u jezik kojim se pot­krep­lju­ju eko­nom­ski tri­ko­vi i tržiš­ni obras­ci bilo kojeg start-​upa, nama je ova goto­vo savr­še­na figu­ra hijaz­me znak za stan­ku i upo­zo­re­nje.19Lekach, Sasha. „It Took a Coronavirus Outbreak for Self-​Driving Cars to Become More Appealing”, https://mashable.com/article/autonomous-vehicle-perception-coronavirus/?europe=true; pris­tup 24.9.2020.

Ljudi su, dak­le, upra­vo zato sto ima­ju karak­te­ris­ti­ke živih bića, opas­ni za život dru­gi lju­di. Poput dru­gih poseb­no pokret­nih živih bića, koma­ra­ca, šta­ko­ra ili nekih manje poz­na­tih glo­da­ra, lju­di su biolo­ška opas­nost jer pred­stav­lja­ju vek­to­re opas­nos­ti za tuđi ili za svoj život. Za raz­li­ku od svih dosa­daš­njih pre­ven­tiv­nih i higi­je­ni­čar­skih diskur­sa o epi­de­mi­ja­ma, zara­za­ma, infek­ci­ja­ma i slič­nim poja­va­ma, sada razvoj teh­no­lo­gi­ja umjet­nih inte­li­gen­ci­ja i dru­gi pro­ce­si auto­ma­ti­za­ci­je dopu­šta­ju for­mi­ra­nje etič­ki, emo­ci­onal­no i onto­lo­ški neutral­nih mode­la s koji­ma će u bli­skoj buduć­nos­ti biti mogu­će mis­li­ti čovje­ka isklju­či­vo u vidu biolo­ških vektora.

Nije riječ samo o ple­me­ni­toj Warburgovoj for­mu­la­ci­ji: „Živi i nemoj me pov­rje­đi­va­ti!”, koja bi mogla ne samo este­ti­zi­ra­ti, već i huma­ni­zi­ra­ti for­mu­la­ci­ju koju je izgo­vo­ri­la Anuja Sonalker, već bismo rekons­truk­ci­jom „rječ­ni­ka dis­tan­ce” mogli pre­ciz­ni­je odre­di­ti i vri­jed­nos­ti koje vek­tor­ski odre­đu­ju stu­panj zašti­te koja isto­vre­me­no čovje­ka može oču­va­ti čuva­ju­ći nje­go­vu huma­nost, ali i sebič­nu potre­bu za samoočuvanjem.

Rječnikom epi­de­mi­olo­gi­je, tra­že se dvi­je vri­jed­nos­ti i obje su jed­na­ko važ­ne. Prva je R broj­ka ili R0 i pred­stav­lja „osnov­ni repro­duk­tiv­ni broj” koji se koris­ti kako bi mje­rio poten­ci­jal­nu tran­smi­si­ju bilo koje boles­ti. R0 zna­či broj oso­ba koji­ma će zara­že­ni poje­di­nac, u pro­sje­ku, pre­ni­je­ti virus. Na broj R0 utje­ču osob­nos­ti spe­ci­fič­nih zara­za, odnos­no brzi­na i lako­ća koji­ma se one pre­no­se s oso­be na oso­bu. Naše pona­ša­nje u veli­koj mje­ri utje­če na vri­jed­nost R0 bro­ja. Jako je važ­no odr­ža­va­ti vri­jed­nost R0 ispod 1 jer to zna­či da se broj zabi­lje­že­nih slu­ča­je­va suža­va. Sve što pre­la­zi broj 1 suge­ri­ra nove slu­ča­je­ve i sljed­stve­no pove­ća­nje bro­ja infek­ci­ja ili situ­aci­je zara­ze. No broj R0 nije dovo­ljan sam po sebi jer uka­zu­je samo na obim epi­de­mi­je, nje­no šire­nje ili sma­nji­va­nje, ali ne i kon­kret­ni obim. broj u stva­ri bi tre­ba­lo pra­ti­ti para­lel­no s bro­jem tre­nu­tač­no infi­ci­ra­nih lju­di, kako se to tuma­či na mrež­nim stra­ni­ca­ma vla­de Velike Britanije,20Government Office for Science: The Latest R Number Range for the UK. 15.5.2020; https://www.gov.uk/government/news/government-publishes-latest-r-number; pris­tup 7.9.2020. gdje sto­ji jed­nadž­ba „uko­li­ko je R jed­nak 1 na 100 000 tre­nu­tač­no zara­že­nih lju­di, sasvim je raz­li­či­ta situ­aci­ja nego da je R jed­nak 1 na 1000 tre­nu­tač­no zara­že­nih lju­di”. Kako bi se dopu­ni­la sli­ka, potreb­no je uves­ti u igru i broj K, ili K vri­jed­nost, gdje metrič­ki sus­tav omo­gu­ća­va bolje sagle­da­va­nje vari­ja­ci­ja bro­ja R, pri­je sve­ga u kon­tek­s­tu ukup­nog bro­ja covid-​19 slu­ča­je­va u Velikoj Britaniji. tako­đer pru­ža uvid u nijan­si­ra­ni­ju sli­ku o tome kako se zara­za širi, a ne samo o tome da se napros­to pra­te puto­vi nje­ne tran­smi­si­je. Ukoliko R broj pred­stav­lja pro­sječ­ni broj lju­di koje je jed­na oso­ba zara­zi­la ili će zara­zi­ti, K broj nagla­ša­va da neće sve oso­be biti na isti način zara­že­ne odnos­no boles­ne. Ukoliko je broj K manji od 1, to zna­či da pos­to­je viso­ke vari­ja­ci­je u šire­nju moda­li­te­ta zara­ze. Doktor Adam Kucharski, struč­njak na London School of Hygiene and Tropical Medicine, taj pro­ces objaš­nja­va slje­de­ćim rije­či­ma: „Općenito je pra­vi­lo da što je broj K manje vri­jed­nos­ti, više tran­smi­si­ja dovo­di od manjeg bro­ja zara­že­nih oso­ba. U tre­nut­ku kada broj K bude ispod 1, dola­zi do poten­ci­jal­ne opas­nos­ti od veli­ke zara­ze.”21Davis, Nicola. „K Number. What Is the Coronavirus Metric That Could Be Crucial as Lockdown Eases?”. In: The Guardian, 1.6.2020, https://www.theguardian.com/world/2020/jun/01/k‑number-what-is-coronavirus-metric-crucial-lockdown-eases; pris­tup 7.9.2020.

Evo zašto bi bilo zna­čaj­no sli­je­di­ti Warburgove naput­ke i odr­ža­va­ti dis­tan­cu uz nešto malo razu­mi­je­va­nja raci­ona­li­za­ci­ja zna­nos­ti:22Vidi: Centre for the Mathematical Modelling of Infectious Diseases (CMMID). London School of Hygiene & Tropical Medicine (LSHTM), a mul­ti­dis­ci­pli­nary gro­uping of epi­de­mi­olo­gis­ts, mat­he­ma­ti­ci­ans, eco­no­mis­ts, sta­tis­ti­ci­ans and cli­ni­ci­ans from across all three facul­ti­es of LSHTM. pris­tup 7.9.2020. sažmi­mo da pored bro­ja R, broj K može odre­di­ti kako i kada, u kojem će rit­mu biti mogu­će nas­ta­vi­ti sa živo­tom, obno­vi­ti sva­kod­nev­ne navi­ke, a da time ne budu ugro­že­ni ni dis­kri­mi­ni­ra­ni ele­men­tar­ni soci­jal­ni odnosi.

Odgovori