Poziv

Otvoreni poziv suradnicama/​suradnicima

Pozivamo vas da nam šalje­te ese­je do 2500 rije­či koji se foku­si­ra­ju na jedan kon­cept kojeg pro­miš­lja­te unu­tar kon­tek­s­ta pan­de­mi­je. Unosi su otvo­re­ni pre­ma spe­ku­la­tiv­nos­ti i ne mora­ju biti „zatvo­re­ni“ na način na koji se zatva­ra­ju kla­sič­ni ese­ji; sto­ga su nešto duži od kla­sič­nih lek­sič­kih uno­sa no kra­ći od izvor­nih znans­tve­nih članaka.

Ovaj lek­si­kon ne podr­ža­va podje­lu na poli­tič­ke i nepo­li­tič­ke kon­cep­te; da bi kon­cept bio pri­hva­ćen kao poli­tič­ki potreb­no ga je pozi­ci­oni­ra­ti te poka­za­ti kako funk­ci­oni­ra unu­tar polja sila, moći i zna­če­nja. Leksikon je tran­sdis­ci­pli­na­ran te nije ogra­ni­čen na niti pri­vi­le­gi­ra iti jed­nu (znans­tve­nu) disciplinu.

Uz uno­se, for­ma lek­si­ko­na poti­če kra­će inter­ven­ci­je u uno­se dru­gih autora/​ica do 500 rije­či. U jedan unos se može uni­je­ti više inter­ven­ci­ja. Komentari i kra­će inter­ven­ci­je na spe­ci­fič­ne dje­lo­ve uno­sa dru­gih autora/​ica za cilj ima­ju potak­nu­ti ras­pra­vu te otvo­ri­ti spe­ci­fič­ni unos ili samo jedan dio uno­sa na nači­ne na koji autor/​ica možda nije u počet­ku predvidio/​predvidjela. Te kra­će inter­ven­ci­je nema­ju ulo­gu komen­ta­ra na cje­lo­kup­ni unos ili ulo­gu recen­zij­skog pos­tup­ka; nji­ho­va funk­ci­ja je potak­nu­ti dija­log izme­đu autora/​ica, raz­li­či­tih dis­ci­pli­na, teoret­skih diskur­sa i regis­ta­ra zna­če­nja. Predajom uno­sa i nji­ho­vim pri­hva­ća­njem autor/​ica dobi­va pra­vo te je potaknut/​ta na inter­ven­ci­je u dru­ge tek­s­to­ve, koje će biti omo­gu­će­ne nakon ulo­gi­ra­nja na stra­ni­cu sa indi­vi­du­al­nim koris­nič­kim ime­nom i lozinkom.

Autori i auto­ri­ce zaseb­nih uno­sa dobit će svo­je koris­nič­ke raču­ne, a svi dru­gi su pozva­ni da se regis­tri­ra­ju na stra­ni­cu kako bi se mogli uklju­či­ti u mode­ri­ra­ni dijalog.

Format

Svoje lek­sič­ke uno­se ili dalj­nja pita­nja i pri­jed­lo­ge poša­lji­te na: politički.leksikon@tutanota.com. 

Leksičke uno­se poša­lji­te kao pri­lo­ge e‑mailu, u MS Word for­ma­tu doku­men­ta, font 12, Times New Roman, dvos­tru­ki pro­red. Prije pisa­nja pri­lo­ga moli­mo autore/​ice da nas kon­tak­ti­ra­ju oko jezi­ka uno­sa zbog potre­ba prijevoda.

Urednički postupak

Urednički pos­tu­pak tra­je izme­đu 4 – 6 tje­da­na. Po zavr­šte­ku pos­tup­ka auto­ri autori/​ice će biti oba­vje­šte­ni o ishodu.

Citiranje

Format pisa­nja i citi­ra­nja je MLA (upu­te). Kako je u pita­nju lek­si­kon svi cita­ti bi tre­ba­li biti u obli­ku fus­no­ti, te vas moli­mo da zbog pre­dvi­đe­nog for­ma­ta lek­si­ko­na ogra­ni­či­te nji­hov broj na mak­si­mal­no 30 fusnota.

Članak u časopisu

Prezime, ime. „Naslov član­ka.“ Časopis, sve­zak (uko­li­ko je dos­tu­pan), broj, stra­ni­ca od-​do, godi­na, http adre­sa (uko­li­ko je dos­tu­pan na inter­ne­tu), datum pris­tu­pa. Primjer:

Fraser, Nancy, Bhattacharya, Tithi i Ciniza Arruzza. „Notes For A Feminist Manifesto.“ New Left Review, 114, 63 – 97, stu­de­ni  – pro­si­nac 2018, https://newleftreview.org/issues/ii114/articles/nancy-fraser-tithi-bhattacharya-cinzia-arruzza-notes-for-a-feminist-manifesto, datum pris­tu­pa 17. siječ­nja 2021.

Knjiga (s prijevodom) 

Prezime, Ime. Naslov. Ime pre­vo­di­te­lja, izda­vač­ka kuća, godi­na izdanja

Lecourt, Dominique. Marxism and Epistremology: Bachelard, Canguilhelm, Foucault. Preveo Ben Brewster, NLB, 1975.  

Knjige s više autora

Ukoliko ima­mo dva autora/​ice, prvo piše­mo prvog auto­ra u for­ma­tu prezime-​ime, a osta­la ime­na piše­mo stan­dard­no (ime prvo a onda pre­zi­me). Primjer:

Mann, Geoff i Joel Wainwright. Climate Leviathan: A Political Theory of Our Planetary Future. Verso, 2018.

Zbornici

Nakon nabra­ja­nja ured­ni­ka sta­vi­ti zarez te napi­sa­ti „urednik/​ca“ ili „ured­ni­ci“.

Krauss, Chris i Sylere Lotringer, ured­ni­ci. Hatred of Capitalism: A Semiotext(e) Reader. Semiotext(e), 2001.

Pravila za citi­ra­nje web-stranica

Primjer:

Patrick Cockburn, „War Zones“. Sidecar, 14 siječ­nja 2021, https://newleftreview.org/sidecar/posts/war-zones, datum pris­tu­pa 17. siječ­nja 2021.