Politički leksikon:

(…) leksičke unose shvaćamo kao mjesto otpora krajnjem fiksiranju značenja gdje autori/ice kontinuirano interveniraju u proizvodnju koncepata (…)

Poziv:

Pozivamo vas da nam šalje­te ese­je koji se foku­si­ra­ju na jedan kon­cept kojeg pro­miš­lja­te unu­tar kon­tek­s­ta pan­de­mi­je. Unosi su otvo­re­ni pre­ma spe­ku­la­tiv­nos­ti i ne mora­ju biti „zatvo­re­ni“ na način na koji se zatva­ra­ju kla­sič­ni ese­ji; sto­ga su nešto duži od kla­sič­nih lek­sič­kih uno­sa no kra­ći od izvor­nih znans­tve­nih članaka.